Quah PL, Cheng TS, Cheung YB, Yap F, Saw SM, Godfrey KM, Gluckman PD, Chong YS, Chong MF.

Public Health Nutr. 2016 Oct;19(15):2789-98. doi: 10.1017/S1368980016000744. Epub 2016 Apr 28. PubMed PMID: 27121890.