Chua SY, Sabanayagam C, Tan CS, Lim LS, Toh JY, Chong YS, Gluckman PD, Yap F, Cheng CY, Ngo CS, Wong TY, Chong MF, Saw SM; GUSTO Study Group.

Clin Exp Optom. 2018 Sep;101(5):692-699. doi: 10.1111/cxo.12677. Epub 2018 Mar 25. PubMed PMID: 29577442.