Loy SL, Loo RSX, Godfrey KM, Chong YS, Shek LP, Tan KH, Chong MF, Chan JKY, Yap F.

Nutrients. 2020 Sep 11;12(9):E2783. doi: 10.3390/nu12092783. PMID: 32932985.