Cheng TS, Loy SL, Cheung YB, Cai S, Colega MT, Godfrey KM, Chong YS, Tan KH, Shek LP, Lee YS, Lek N, Chan JK, Chong MF, Yap F.

Nutrients. 2017 Mar 29;9(4). pii: E340. doi: 10.3390/nu9040340. PubMed PMID: 28353643.