Hewage SS, Koh XYH, Soh SE, Pang WW, Fok D, Cai S, Müller-Riemenschneider F, Yap F, Tan KH, Chua MC, Lim SB, Godfrey KM, Colega MT, Chong YS, Chan SY, Yoong J, Chong MFF.

Nutrients. 2021 Jan 28;13(2):408. doi: 10.3390/nu13020408. PMID: 33525398.