Loy SL, Cheung YB, Colega MT, Chia A, Han CY, Godfrey KM, Chong YS, Shek LP, Tan KH, Lek N, Chan JKY, Chong MF, Yap F.

Nutrients. 2019 Nov 6;11(11). pii: E2686. doi: 10.3390/nu11112686. PubMed PMID: 31698715.